HR / HR-GA / N2 / Nhân sự / Tổng vụ GA

Nhân sự kiêm Tổng vụ Japanese N2 Tiếng Nhật