Leader kỹ thuật / N1 / N2 / Nhân Viên Kế Hoạch / Nhân viên kế hoạch sản xuất / Nhân viên Kỹ Thuật / Quản lý sản xuất

Trưởng nhóm Quản lý Sản xuất Business English English English - Intermediate Japanese N1 N2 Tiếng Nhật