N1 / N2 / Nhân viên chất lượng / Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm (QC) / QC/QA / Quality Control / Quản lí Chất Lượng

Middle/senior QC Tiếng Nhật N3-N2 ( 03 slots ) Japanese N1 N2 N3 Tiếng Nhật