Assistant Manager / HR / HR assistant / HR-GA / N1 / N2 / Nhân sự / Tổng vụ GA / Trợ lý giám đốc

Trợ lý Ban Giám Đốc kiêm Tổng vụ nhân sự Business English English - Intermediate Japanese N1 N2 Tiếng Nhật