Sale / Sales / Sales Manager

Trưởng phòng kinh doanh (Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật) English - Intermediate N2