Phiên Dịch / Trợ lý giám đốc

Trợ Lý sếp Nhật Chinese English - Intermediate N2