Sales

【Tiếng Nhật/HN】Sales Chief (Trưởng nhóm giám sát bán hàng_siêu thị) Tiếng Anh