Manager / QC/QA

【Tiếng Nhật/HCM】Quản lý sản xuất/QC #2333 N2