Admin/Assistant / HR / Nhân sự / Sale

Nhân viên phòng kế hoạch English - Intermediate