Admin/Assistant / HR / Sale

Nhân viên phòng kế hoạch English - Intermediate