Nhân viên kinh doanh / Sales

NHÂN VIÊN KINH DOANH English - Intermediate