Manager / Manufacture/Production

Trưởng khu vực ép nhựa