Admin/Assistant / Phiên Dịch

【Tiếng Nhật/HCM】Biên phiên dịch kiêm trợ lý sếp Nhật N1 N2