Admin / Manufacture/Production / Nhân viên kế hoạch sản xuất

(Tân Uyên, Bình Dương) Nhân viên sản xuất Japanese N3 Tiếng Nhật