Sales chief

Sales chief (Giám sát bán hàng) N2 N3 Tiếng Anh Tiếng Nhật