QA

QA Manager (Trưởng phòng chất lượng) N2 N3 Tiếng Nhật