Phó Phòng Kỹ Thuật

Phó phòng kỹ thuật – Người Nhật Japanese Người Nhật