Phiên Dịch

【Tiếng Nhật/Bình Dương】Phiên dịch tiếng Nhật -#3023 N2 N3