QC/QA / Quality Control / Quản lí Chất Lượng

Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm (QC) (N3) N3