Engineer / Manufacture/Production

Nhân viên kỹ thuật N3 Tiếng Nhật