Nhân viên kế hoạch sản xuất

Nhân viên kế hoạch sản xuất N3