Manufacture/Production

Nhân viên kế hoạch sản xuất N3