Nhân viên quản lý công đoạn sản xuất / Phiên Dịch

Nhân viên bộ phận sản xuất (biên phiên dịch) N3