Manufacture/Production

【Tiếng Nhật/KCN Amata】NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ #1008 N3