QA STAFF

Trưởng phòng chất lượng – QA Manager Japanese N2 Tiếng Nhật