Manager / N1 / N2 / Tổng vụ GA / Trưởng nhóm Tổng vụ

Trưởng nhóm Tổng vụ Japanese N1 N2 Tiếng Nhật