Manufacture/Production

【Tiếng Nhật/HCM】TRƯỞNG BỘ PHẬN KHO NÓI TIẾNG NHẬT N2