Manufacture/Production

Trưởng ban Quản lý sản xuất N3