Interpreter / Phiên Dịch / Sale / Sales / Trợ lý giám đốc

Trợ Lý kiêm Phiên Dịch Tiếng Nhật N1 (Bộ Phận Kinh Doanh) N1