Trợ lý giám đốc

Trợ lý Giám đốc nhà máy English - Advanced English - Intermediate