Tổng giám đốc

【HCM/ 4000$】Tổng Giám đốc (Người Nhật) – 社長候補 (日本人) Japanese Nationality: Japanese Người Nhật