IT engineer / QC/QA / Tester

【Tiếng Nhật/HN】QC Engineer (Automation) – #2145 N2 N3 Tiếng Anh