Phiên Dịch

【Tiếng Nhật/Bình Dương】 Thông dịch viên tiếng Nhật (BPSX) #154 N1 N2