Interpreter / Phiên Dịch

Thông dịch tiếng Nhật – Trợ lý riêng cho General Manager Japanese N1 N2 Tiếng Nhật