Interpreter

Thông dịch tiếng Nhật – Trợ lý riêng cho General Manager người Nhật N2