Phiên Dịch / Thông dịch viên

【Binh Duong/ 25M】Thông dịch tiếng Nhật – Trợ lý riêng cho General Manager N1 N2