Manufacture/Production

【Tiếng Nhật/KCN VSIP II, BD】NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KHUÔN ÉP NHỰA #825 N3 Tiếng Anh