Production Supervisor / Quản lý sản xuất

Quản lý Sản xuất (Production Supervisor) N2