N2 / Nhân viên phát triển sản phẩm

(Quận 1, HCM) Nhân viên phát triển vật liệu N2