IT engineer / QC/QA

【HN/1800USD/Tiếng nhật】QA Manager – MS118 N2 N3