Manufacture/Production / QC/QA

【N3/KCN Mỹ Phước 3, BD】NHÂN VIÊN QA #741 N3