QC/QA

【Tiếng Nhật/KCN Mỹ Phước 3, BD】QA MANAGER #2604 N2 N3