NHÂN VIÊN LẮP RÁP MÁY / Phó phòng sản xuất / Quản lý sản xuất

Phó phòng sản xuất N1 N2 N3 Nhân viên hiện trường Tiếng Nhật