Phó Giám Đốc Kỹ thuật bảo trì

PE Deputy General Manager (Phó Giám Đốc Kỹ thuật bảo trì) N2 N3 Tiếng Nhật