Sale / Sales

Nhân viên tổng vụ và hỗ trợ kinh doanh (tiếng Nhật) N2