Purchasing

【Tiếng Nhật/Bình Dương】Nhân viên thu mua N3