Engineer / Manufacture/Production

【Tiếng Nhật/Bình Dương】Nhân viên thiết kế khuôn ép nhựa -#3097 Tiếng Anh Tiếng Nhật