Manufacture/Production

【Tiếng Nhật/Bình Dương】 Nhân viên quản lý sản xuất N3