【Tiếng Nhật/Bình Dương】Nhân viên quản lý giá thành -#2245 N2 N3 Tiếng Anh Tiếng Nhật