Nhân viên quản lý công đoạn sản xuất

Nhân viên quản lý công đoạn Japanese N3 Tiếng Nhật