QC/QA / staff

Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm (QC) N3